V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) informujeme o zpracování osobních údajů, které nám byly poskytnuty zájemci o zaměstnání:

1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

Kontaktní údaje správce: PeckaDesign, s.r.o., IČ 26266644, sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 40751

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Gabriela Bociánová, office@peckadesign.cz

2. Proč a jak zpracováváme osobní údaje zájemce/zájemkyně aneb „účel a právní základ pro zpracování osobních údajů a doba uložení“

Osobní údaje zájemce/zájemkyně jsme i bez jejich souhlasu oprávněni zpracovávat v těchto případech:

 • Osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy se zájemcem/zájemkyní (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), případně pro jednání o uzavření pracovní smlouvy.
 • Za účelem procesní obrany v případě soudního sporu s nepřijatým zájemcem/zájemkyní o zaměstnání, zejména v případě tzv. antidiskriminačních sporů (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů PeckaDesign, s.r.o.). Doba uložení trvá, dokud neuplyne promlčecí lhůta, jinak po celou dobu trvání sporu.

Pokud nám zájemce/zájemkyně o zaměstnání udělí souhlas se zpracováním osobních údajů (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení), jsme oprávněni zpracovávat jeho/její osobní údaje po dobu stanovenou v souhlasu, a to za účelem zachování možnosti obrátit se během uvedené doby na zájemce/zájemkyni později s případnou nabídkou zaměstnání.

3. Komu poskytujeme osobní údaje zájemců /zájemkyň o zaměstnání?

Příjemcem osobních údajů zájemce/zájemkyně je personální útvar PeckaDesign, s.r.o., osobní údaje nejsou předávány třetím osobám ani nebudou zpracovávány či předávány ve třetích zemích nebo mezinárodní organizaci. Při zpracování osobních údajů nedochází ze strany PeckaDesign, s.r.o. k automatizovanému rozhodování ani profilování.

4. Práva zájemců v souvislosti se zpracováním osobních údajů

PeckaDesign, s.r.o. zpracovává osobní údaje korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále jsou uvedena práva zájemců o zaměstnání, která má v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 • Právo na přístup k osobním údajům, týkajících se zájemce/zájemkyně o zaměstnání jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 15 Nařízení.
 • Právo na opravu osobních údajů zájemce/zájemkyně o zaměstnání, pokud jsou tyto osobní údaje nepřesné nebo neúplné.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. právo zájemce/zájemkyně o zaměstnání požadovat, aby PeckaDesign, s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se jej/jí týkají, avšak pouze je-li dán kterýkoliv z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení.
 • Právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se uchazeče/uchazečky týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (tzv. oprávněný zájem PeckaDesign, s.r.o.).
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, domnívá-li se zájemce/zájemkyně, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost lze podat u dozorového úřadu, kterým je:
  Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha
  www.uoou.cz

Zpět nahoru